Handelsbetingelser for serviceydelser og produkter til erhvervskunder 

1.  Anvendelse

 • Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Jensen Marketing’s, virksomhedsnummer/momsnummer: ESY5673301C, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser og produkter inden for web, programmering, grafisk-design og annoncering til erhvervskunder.
 1. Aftalegrundlag
 • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
 • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
 • Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

 

3.  Serviceydelser og produkter

 

 • Kundens medvirken. Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne eller levere produktet.
 • Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne og produkter opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

 • Pris. Prisen for serviceydelser eller produkter følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
 • Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser og produkter senest ved levering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

 • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser eller produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser eller produkt senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
 • Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser eller produkter til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse og produkt.og skal minimum indeholde Beskrivelse af ydelse/produkt og ønsket leveringsdato.
 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser eller produkter til kunden skriftligt senest 14 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser eller produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

7. Levering

 

 • Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser og produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

 

8. Forsinket levering

 

 • Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser eller produkter informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

9.  Garanti

 

 • Garanti. Virksomheden garanterer, at serviceydelser og produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 3 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 2 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 6 måneder fra oprindelig levering.
 • Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål., (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.(v) Se vilkår og betingelser specifikt for webshops, hjemmesider og anden webudvikling pkt. 12.
 • Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
 • Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.
 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 90 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 • Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar overfor kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50% af det salg af serviceydelser eller produkter, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Herudover kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for tab, blokering eller anden begrænsning af annonceringskonti eller andre digitale platforme som virksomheden har haft adgang til i forbindelse med udførelse af arbejde. Virksomheden kan heller ikke gøres ansvarlig for datalæk eller tab af data ved tredjepart.
 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, annoncekroner eller goodwill.
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 

11. Immaterielle rettigheder

 • Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser og arbejde – herunder patenter, design, varemærker, digitale produktioner og ophavsrettigheder, tilhører Kunden. Virksomheden, virksomheder som er ejet eller delvist ejet af Morten Jensen, eller den juridisike person, Morten Jensen har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder som Virksomheden eller Morten Jensen har skabt for kunden.
 • Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers eller produkters krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig. Kunden skal altid skriftligt henvende sig til Virksomheden, hvis kunden ønsker at benytte patenter, design, foto, video, grafik, varemærker eller digitale produktioner til andet end det oprindeligt brugte formål.

 

12. Vilkår og betingelser specifikt for webshops, hjemmesider og anden webudvikling 

 • Virksomhedens ansvar frafalder ved levering. Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler herefter i forbindelse med det leverede produkt. Ligesom virksomheden heller ikke er ansvarlig for løbende opdatering af hjemmeside, webshops eller anden webudvikling, medmindre dette er aftalt skriftligt. Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning i forbindelse med benyttelse af leverede produkter. webshops, hjemmesider og anden webudvikling er ikke underlagt garanti.
 • Efter levering. Der medfølger som udgangspunkt ikke vejledning eller rådgivning, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

 

13. Fortrolighed

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 • Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 1-13.2 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Behandling af personhenførbare oplysninger

 • Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation og eventuelt tilbud fra Virksomheden som Virksomheden mener kunden kunne finde interessant.
 • Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
 • Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.
 • Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte virksomheden på morten@jensenmarketing.dk

 

15.  Gældende lov og værneting

 

 • Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 • Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.